STANOVY

Vinland Golf Club, z.s.

Článek I.

Základní ustanovení – Název a sídlo
 1. Tyto smlouvy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Vinland Golf Club, z.s. (dále jen „Vinland Golf Club“ nebo „ VGC“).
 2. Vinland Golf Club, z.s. je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými právními předpisy ČR a těmito stanovami.
 3. Sídlem VGC je Spálená 14/76, Praha 1, PSČ 110 00.


Článek II.

Cíl činnosti spolku
 1. Základním cílem VGC je vytvářet organizační a ekonomické podmínky pro provozování golfového sportu, jako prostředku aktivního odpočinku, vytváření a zajišťování sportovní, společenské a klubové činnosti pro své členy, podpora mládeže. VGC bude tyto cíle rozvíjet za podpory svých členů a dalších osob. VGC bude rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, působícími v České republice i zahraničí.
 2. K naplnění tohoto poslání VGC zejména:
  1. podporuje všechny druhy golfových sportů;
  2. podporuje mladé talenty, jakož i závodníky, aktivně se podílí na jejich všestranném rozvoji a vzdělání;
  3. zajišťuje tréninkový proces pro hráče a to jak v České republice, tak v zahraničí, zajišťuje účast členů na golfových turnajích a organizuje v souladu se svými možnostmi tyto turnaje;
  4. provozuje a udržuje sportovní a veškerá další zařízení a jiný majetek, který vlastní, má v nájmu, pronájmu, výpůjčce, anebo má svěřen do trvalého užívání;
  5. spolupracuje s ostatními sportovními kluby a jinými organizacemi a orgány, zejména v oblasti zapojování svých členů do jimi organizovaných a řízených soutěží;
  6. v oblasti činnosti provozované VGC chrání práva svých členů a zastupuje je ve vztahu ke sportovním klubům a organizacím, jakož i ve vztahu ke státním orgánům, a dalším institucím, fyzickým i právním osobám;
  7. h) pořádá akce pro veřejnost za aktivní účasti svých členů.


Článek III.

Členství ve spolku – vznik a zánik
 1. Členy VGC mohou být všechny fyzické osoby bez rozdílů a omezení (pohlaví, rasy, státní či národní příslušnosti, bydliště atd.).
  Jiný golfový klub se může stát kolektivním členem VGC na určitou dobu s tím, že členové kolektivního člena, po dobu jeho členství v VGC, nabývají časově omezeného druhého členství v VGC a získávají veškeré práva, výhody a povinnosti člena VGC. Kolektivní členství jiného golfového klubu v VGC se uděluje zpravidla za podmínky reciprocity.
  Prezident může rozhodnout o udělení čestného členství v VGC.
 2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami VGC , vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování VGC v České republice i zahraničí, jehož i zaplacení vstupného členského poplatku a řádné placení členských příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči golfovému klubu.
 3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje prezident VGC na základě písemné přihlášky. U osob mladších 18 let musí přihlášku podepsat jejich zákonný zástupce.
 4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí prezidenta VGC o přijetí uchazeče za člena VGC.
 5. Členství golfového klubu zaniká:
  – písemnou dohodou
  – vystoupením
  – vyloučením
  – úmrtím
 6. Na základě písemné dohody zaniká členství v den, na kterém se VGC a člen dohodli.
 7. Člen má právo kdykoliv z VGC vystoupit. Jeho členství zaniká okamžikem, kdy bylo prezidentovi VGC doručeno písemné oznámení o vystoupení. V pochybnostech se má za to, že doručení nastalo pátý kalendářní den od odeslání písemného oznámení.
 8. O vyloučení člena rozhoduje prezident VGC. Členství zaniká okamžikem přijetí rozhodnutí o vyloučení.
 9. Zánik členství nezpůsobuje zánik povinnosti člena uhradit veškeré závazky, které má vůči VGC, zejména pak zaplatit neuhrazené členské poplatky a příspěvky pro příslušný kalendářní rok.


Článek IV.

Práva a povinnosti členů
 1. Členové VGC mají právo:
  1. podílet se na činnosti VGC a využívat k tomu jeho sportovní a další zařízení;
  2. vlastnit členský průkaz, který obsahuje osobní údaje a potvrzení o zaplacení členských příspěvků VGC;
  3. považuje-li člen rozhodnutí některého z orgánů VGC, proti němuž již nelze podat podle stanov oprávněný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od přijetí rozhodnutí, požádat soud o jeho přezkoumání. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.
 2. Členové VGC jsou povinni zejména:
  1. dodržovat stanovy VGC a řídit se rozhodnutím valné hromady a prezidenta VGC;
  2. aktivně se zúčastňovat činnosti VGC;
  3. chránit majetek VGC před ztrátou, zničením nebo poškozením;
  4. využívat sportovní a ostatní zařízení VGC v rozsahu a způsobem stanoveným herním a provozním řádem a podle pokynů odpovědných pracovníků;
  5. platit ve stanovených termínech členské poplatky a příspěvky ve výši schválené prezidentem VGC.


Článek V.

Orgány spolku

Organizační strukturu VGC tvoří:

 1. Valná hromada
 2. Prezident


Článek VI.

Valná hromada
 1. Nejvyšším orgánem VGC je valná hromada. Valná hromada se sestává ze všech členů VGC.
 2. Hlasovací právo na valné hromadě mají členové řádně zaregistrování s datem registrace předcházejícím datu usnesení o svolání valné hromady, a kteří při prezentaci předloží členský průkaz s potvrzením o zaplacení členských příspěvků.
 3. Jednání valné hromady řídí prezident. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno nejméně 10 % zaregistrovaných členů VGC. Pro případ, že by valná hromada nebyla usnášení-schopná, a to z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů na začátku či v průběhu valné hromady, musí prezident zajistit svolání a svolat náhradní mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů od data konání původně svolané valné hromady s tím, že program jednání nesmí být změněn. Pokud by ani tato mimořádná valná hromada nebyla usnášení-schopná, a to z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů na začátku či v průběhu valné hromady, přebírá veškeré její pravomoci prezident.
 4. Valná hromada se svolává nejméně jednou v roce, nejpozději do konce šestého kalendářního měsíce na návrh prezidenta. Mimořádná valná hromada musí být svolána do třiceti dnů. Termín, místo konání a program řádné i mimořádné valné hromady určuje a vyhlásí prezident prostřednictvím oznámením, vyvěšeným na informační tabuli v sídle VGC, nejméně 30 dnů před datem konání. Program jednání nelze po zahájení konání valné hromady měnit.
 5. Do působnosti valné hromady náleží:
  1. rozhodnutí o změně stanov VGC;
  2. volba prezidenta;
  3. rozhodnutí o založení obchodní společnosti;
  4. rozhoduje o zrušení VGC, likvidaci a vypořádání práv a závazků;
 6. Program zasedání valné hromady připravuje prezident VGC a řídí její průběh. Hlasovací právo člena VGC je přímé, nepřenosné a je projevem jeho vlastního svobodného rozhodnutí. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 7. K platnosti unesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných účastníků.


Článek VII.

Prezident
 1. Prezident je statutárním individuálním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Prezident řídí činnost VGC v období mezi konáním valné hromady, rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady.
 3. Funkce prezidenta vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů spolku a zaniká zánikem členství ve spolku či rezignací, kdy prezident může na svou funkci rezignovat písemnou rezignací.
 4. Funkční období je 9-leté a prezident může být volen opakovaně.
 5. Prezident zastupuje sdružení navenek a jedná samostatně jeho jménem.
 6. Prezident zejména:
  1. plní usnesení valné hromady, rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů VGC;
  2. připravuje program a podklady pro jednání valné hromady VGC;
  3. svolává, organizuje a řídí řádné a mimořádné zasedání valné hromady;
  4. hospodaří s majetkem VGC a uzavírá veškeré smlouvy, které jsou potřebné k plnění poslání a cílů VGC;
  5. shromažďuje podklady a listiny potřebné pro založení nebo účasti na založení organizační jednotky či samostatného právního subjektu;
  6. schvaluje a vydává herní a provozní řád VGC;
  7. určuje organizační strukturu VGC;
  8. rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů VGC;
  9. rozhoduje o výši vstupního a ročního členského poplatku a příspěvku;
  10. navrhuje valné hromadě kandidáty na prezidenta klubu, není-li prezident činí tak valná hromada ze svých členů;
  11. v odůvodněných případech může u jednotlivých uchazečů o členství v VGC rozhodnout o snížení vstupního a ročního členského poplatku a příspěvku;
  12. rozhoduje o uzavírání pracovních smluv a skončení pracovních poměrů se zaměstnanci, kteří jsou nezbytně nutné k zabezpečování činnosti golfového klubu;
  13. rozhoduje o přidělení čestného členství a čestných funkcí;
  14. rozhoduje o přijetí kolektivního člena;
  15. rozhoduje o rozpočtu a zásadách hospodaření VGC na příslušné období,
 7. Prezident zajišťuje vedení Seznamu členů Spolku, ve které jsou zaznamenány veškeré významné skutečnosti týkající se všech členů Spolku, zejména den obdržení přihlášky uchazeče za člena Spolku a den rozhodnutí o ní, druh členství, den zaplacení vstupního poplatku a ostatních poplatků a příspěvků dle těchto stanov a adresa bydliště, resp. sídla, taktéž i den ukončení členství člena ve Spolku.
 8. Seznam členů Spolku není zpřístupněn, ani zveřejněn. Každý člen Spolku bere na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů do Seznamu členů Spolku udělil svůj souhlas s uvedením těchto údajů v Seznamu členů Spolku ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.


Článek VIII.

Zásady hospodaření spolku
 1. Činnost VGC je v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů ze sportovních a jiných akcí, dotací, darů apod. jsou využity k zajištění poslání a cílů VGC, k úhradě nákladů spojených s provozem a údržbou sportovních a ostatních zařízení VGC, jakož i k úhradě nákladů na zaměstnance a technické vybavení a rovněž k finančně vyrovnanému hospodaření.
 2. Majetek VGC (hmotný i nehmotný) je evidován podle obecně závazných právních předpisů.
 3. Majetek spravuje prezident. VGC hradí veškeré náklady s touto správou spojené.
 4. Vinland Golf Club hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví podle platných právních předpisů ČR.
 5. Členské příspěvky jsou jednou ze základních podmínek členství a zdrojem hospodaření VGC. Prezident, popř. vnitřní předpis stanoví jejich základní výši a způsob platby. Výše členských příspěvků může být stanovena diferencovaně pro členy VGC – fyzické osoby a pro členy VGC – právnické osoby nebo členy orgánů společnosti. Čestní členové jsou osvobozeni od placení vstupních a ročních členských příspěvků.
 6. Vinland Golf Club může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci běžného hospodaření smlouvy o využití svého majetku.


Článek IX.

Zánik spolku
 1. Vinland Golf Club zaniká:
  1. rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem
  2. pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.
 2. Při zániku VGC rozpuštěním se provede majetkové vypořádání. Při zániku VGC rozhodnutím valné hromady provede vypořádání prezident a při zániku rozhodnutím orgánu státní správy či soudu ČR provede vypořádání likvidátor určený tímto orgánem či soudem.


Článek X.

 1. Jakékoliv změny a doplňky těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou, neurčí-li shromáždění členů ve svém rozhodnutí o změně stanov jinak. Změny a doplňky těchto stanov je povinno oznámit představenstvo dle platných právních předpisů.
 2. Úprava práv a povinností obsažených v těchto stanovách má přednost před dispozitivní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.